www.aanbid-hem.be

Aanbid-hem.be

Aanbid Uw God

Aanbid uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht opdat Hij niet over u toorne en gij onderweg sterft.
 1. O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.

 2. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen.

 3. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:

 4. Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?

 5. Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.

 6. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd:

 7. schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds,

 8. de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

 9. O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.

 10. Een Psalm van David. Ps8:1-9
Back to Top


Psalm 100

Looft God in zijn tempel

  1. 1 Juicht de HERE, gij ganse aarde,

  2. 2 dient de HERE met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel.

  3. 3 Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

  4. 4 Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam;

  5. 5 want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Psalm 23

De Here is mijn herder

  1. 1 De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;

  2. 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;

  3. 3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.

  4. 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;

  5. uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
  6. 5 Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

  7. 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

Back to Top